1. INLEIDING

Voor u ligt het eerste beleidsplan van het Sint Catharinagilde te Hilvarenbeek. Binnen het bestuur is de afgelopen jaren vaak gesproken over de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen voor onze vereniging, de zogenaamde SWOT-analyse. Deze analyse en het bepalen van een strategie voor de toekomst is een logische uitkomst van de discussie. Het bestuur heeft dan ook besloten om een beleidsplan vast te stellen om de koers te bepalen voor de komende vier jaar, rekening houdend met allerlei ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor bestuur en leden maar ook voor externe(n) organisaties die actuele informatie willen over de beleidsvoornemens voor de periode waarvoor het beleidsplan geldt.

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald

De tradities van de Noord-Brabantse schuttersgilden staan op de lijst “Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland”.

 

2. DOELSTELLING

Het Sint Catharinagilde van Hilvarenbeek is heropgericht op 28-08-1979, de officiële oprichtingsdatum is niet bekend. Uit de eeuwenoude Caert blijkt dat dit reeds voor 1571 moet zijn geweest. De statuten zijn notarieel vastgelegd op 05-06-1985. De doelstelling van de vereniging luidt als volgt:

– Het in stand houden van de tradities welke bekend zijn als de “Tradities van de Noord-Brabantse schuttersgilden”. Evenals deze tradities mee laten groeien in de huidige tijd, gereflecteerd aan de huidige samenleving. Een voorbeeld van deze tradities is;

Het Koningschieten
Ten minste één keer per vier jaar wordt door de schutters geschoten op een houten vogel of papegaai. Degene die de vogel laat vallen, wordt koning. Een zilveren vogel en een zilveren schild horen bij de waardigheid van de nieuwe koning. Dit zilveren schild wordt door de nieuwe koning aan het gilde geschonken, als een teken van zijn verbondenheid. Iemand die drie maal achtereen zich tot koning schiet, mag zich keizer noemen.

– Het verzamelen van, het bestuderen van, het documenteren van en in stand houden van de kennis over schuttersgilden in Hilvarenbeek en omliggende kerkdorpen, alsmede het bevorderen van de verspreiding van deze kennis en alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

– Een ruimte en podium bieden voor mensen die zich op cultureel maatschappelijk vlak willen ontplooien, alsmede het bieden van een luisterend oor, een plek van samenzijn en gemeenschap voor een ieder uit de Hilvarenbeekse maatschappij.

– Bij staan van de maatschappij in feestelijke en droevige gebeurtenissen. (Voorbeelden zijn; optreden tijdens de dodenherdenking, Koningsdag, uitvaarten en bruiloften met gilde-eer).

 

3. BESTUUR EN ORGANISATIE

3.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. Naast een Hoofdman (voorzitter) zijn er een Deken-schrijver (secretaris) en een Deken-schatbewaarder (penningmeester). In de regel vergadert het bestuur zes keer per jaar.

3.2 De leden
Het aantal actieve leden bedraagt per 1 januari 2017 ca. 12. Zij worden één keer per jaar uitgenodigd voor de ledenvergadering. In deze vergadering worden de begroting en de jaarrekening vastgesteld evenals het jaarverslag. Verder worden er leden van het bestuur benoemd of herbenoemd. Na het behandelen van het huishoudelijk gedeelte vindt er een sessie plaats waarin gesproken wordt over de doelen van het gilde en hoe deze te behalen.

3.3 Uitvoering
Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur de volgende taken uit:

 

 • Het beschikbaar stellen van een ruimte (gilde-huis) waarin leden en geïnteresseerde elkaar wekelijks kunnen treffen;
 • Het beheren van de website www.sintcatharinagilde.nl met informatie over de vereniging, artikelen over de Brabantse schuttersgilden en een beeldbank met een groot aantal afbeeldingen.
 • Organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten met zuster-gilden, ter bevordering van de onderlinge verbroedering.
 • Warm houden van de contacten met overige verenigingen en gemeente, ter bevordering van de organisatie van maatschappelijke initiatieven.
 • Het aanwezig zijn bij maatschappelijke initiatieven welke een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de dorpskern Hilvarenbeek (gemeente Hilvarenbeek).
 • Naast deze structurele hoofdtaken voert het bestuur ook de volgende taken uit:
 • Het meewerken aan de instandhouding van historische objecten zodat deze als onderdeel van het cultureel erfgoed veiliggesteld worden;
 • Het (mede) organiseren van gildedagen ter bevordering van de zichtbaarheid van de Brabantse gilden en de daarbij horende tradities;
 • Het (mede) documenteren en beschikbaar stellen artikelen, foto’s, historische zilveren objecten (zoals de zilveren gilde-kroon uit 1571) e.d. al dan niet in samenwerking met de plaatselijke musea;
 • Het stimuleren van publieksuitingen zoals lokale publicaties door deze middels advies en mankracht te ondersteunen.

4. VISIE

Het Sint Catharinagilde uit Hilvarenbeek is een eeuwenoude gezonde vereniging die goed in staat is de taken die in de vorige paragraaf genoemd zijn uit te voeren. Toch is uit de SWOT-analyse naar voren gekomen dat het goed is om de bestaande samenwerking met andere organisaties te intensiveren om op een efficiëntere en effectievere manier de doelstelling te behalen. Een structurele samenwerking bestaat er reeds met o.a. het VVV uit Hilvarenbeek en het Kwartier van Schuttersgilden te Oirschot. Een ander belangrijk punt is het doorvoeren van een verjonging binnen het ledenbestand en het enthousiasmeren van potentiële leden en bewoners van Hilvarenbeek voor het lokale culturele erfgoed. Dit betekent dat in de planperiode extra ingezet wordt op het nog aantrekkelijker maken van de website en vaker gebruik te maken van digitale uitingsvormen zoals facebook en andere social media.

5. FINANCIEN

De inkomsten van het Sint Catharinagilde bestaan uit de volgende onderdelen:

 

 • Contributie leden
 • Opbrengsten clinics
 • Opbrengsten evenementen
 • Bijdrage jaarlijkse collecte
 • Opbrengsten uit evenementen
 • Baropbrengsten
 • Giften
 • Rente spaargeld

De vereniging ontvangt geen subsidies.

Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende uitgaven bekostigd:

 • Huur gildehuis
 • Beheren website
 • Onderhoud gildeattributen
 • Kosten organisatie evenementen
 • Financieel bijdragen aan conservering van historische objecten
 • Financieel bijdragen aan totstandkoming gildedagen en manifestaties door derden

Er worden geen leden noch bestuursleden voor hun diensten betaalt.

 

Zie voor de ANBI-gegevens: ANBI